HoppyGo podpora: Po-Ne 9:00 - 21:00
Asistenčné služby: Neobmedzene
Hlásenie poistných udalostí: Po-Pi 9:00 - 17:00
Telefón: +421 220 839 555
E-mail: podpora(@)hoppygo.com

Ako postupovať pri nehode
V prípade zranenia osôb poskytnite prvú pomoc, privolajte lekára (155 alebo 112). Nemeňte polohy vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nutné k záchrane zranených alebo pre zabezpečenie premávky.

Políciu (158 alebo 112) privolajte vždy

 • pokiaľ je niekto zranený (usmrtený)
 • dôjde k škode na niektorom zo zúčastnených vozidel vrátane prepravovaných vecí prevyšujúcich 3 990 €
 • dôjde k škode na majetku tretej osoby (napr. objekt mimo komunikáciu, zaparkované vozidlo, srna, plot, stĺp verejného osvetlenia), s výnimkou škody na vozidle, ktorého vodič má účasť na dopravnej nehode
 • dôjde k poškodeniu alebo zničeniu pozemnej komunikácie (dopravné značenie, zvodidlá apod.), výška škody nerozhoduje
 • v prípade, že sa s ostatnými účastníkmi dopravnej nehody nemôžete dohodnúť na zavineniu nehody
 • účastníci dopravnej nehody nemôžu sami bez vynaloženia neprimeraného úsilia zabezpečiť obnovenie plynulosti premávky na pozemných komunikáciách
 • pokiaľ dôjde k poškodeniu vozidla neznámym páchateľom alebo k odcudzeniu celého vozidla

Nehoda bez nutnosti volať políciu
Účastníci dopravnej nehody sú povinní v prípadoch, kedy nevznikne povinnosť oznámiť nehodu polícií, zapísať spoločný záznam o dopravnej nehode, ktorý podpíšu a okamžite predajú poistiteľovi. Pre tento prípad existuje pomôcka vo forme európskeho formulára záznamu dopravnej nehody. Ak má druhý účastník nehody rovnaký formulár, schválený Comité Européen Assurances, ale v inom jazyku, sú tieto formuláre rovnaké. Môžete si preto jeho obsah bod po bode na základe vlastného formulára preložiť.
V zázname uveďte eventuálnych svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor líši od ostatných účastníkov nehody.
Pokiaľ je to možné, miesto nehody nafoťte z rôznych uhlov vrátane detailu všetkých poškodení.

Udalosť v zahraničí
V prípade škodnej udalosti v zahraničí ohláste túto škodnú udalosť miestnej polícií alebo inému príslušnému orgánu verejnej moci a poistiteľovi písomne doložte výsledky vyšetrovania

 • pokiaľ ste vinník nehody alebo došlo k škode na poistenom vozidle, oznámte vznik škody poisťovni čo najskôr,
 • vznik škodnej udalosti je účastník poistenia povinný oznámiť spoločnosti HoppyGo na telefón +420 220 311 769
 • poistiteľ si vyžiada doklady a informácie, ktoré bude potrebovať k šetreniu poistnej udalosti
 • pokiaľ ste poškodený, uplatnite nárok na náhradu škody u poisťovne vinníka.

Odtiahnutie vozidla
V prípade havárie, odcudzenia alebo poruchy motorového vozidla, sa poistený môže obrátiť na asistenčnú službu na telefón +420 220 311 769 s nepretržitou službou 24 hodín denne.