Ochrana osobných údajov

Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu se dozvíte informace o tom, jaké údaje sbíráme, proč je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme a jaká práva na ochranu osobních údajů můžete využít.

A. Správci údajů

Vzhledem k tomu, že platforma HoppyGo funguje v různých zemích, musíme si v rámci našich poboček předávat nezbytné informace tak, abyste naše služby mohli nerušeně využívat, ať už jste s námi kdekoli.

 

Kdo všechno spravuje vaše údaje:

HoppyGo s.r.o.,

IČO: 06628664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285761

Správce platformy HoppyGo

HoppyGo Czechia s.r.o.,

IČO: 07799586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 307700

Správce údajů pro Česko

HoppyGo Poland SP. Z o o,

KRS: 0000818732

Správce údajů pro Polsko

HoppyGo Slovakia s.r.o.

IČO: 53514106

Správce údajů pro Slovensko

 

Konkrétně se o údaje dělíme následujícím způsobem. V případě, že se registrujete jako uživatel platformy HoppyGo, stane se správcem vašich osobních údajů společnost HoppyGo s.r.o., která je správcem platformy HoppyGo, a dále společnost HoppyGo té země, ve které si vytvoříte registraci.  V případě, že si svou první registraci vytvoříte v České republice, bude tak HoppyGo s.r.o. společným správcem Vašich osobních údajů se společností HoppyGo Czechia s.r.o.

 

Společnosti HoppyGo z ostatních zemí nebudou mít k Vašim osobním údajům přístup. V případě, že se přihlásíte do platformy HoppyGo z jiné země než ze země Vaší prvotní registrace, a dále v případě, že si budete chtít prostřednictvím platformy HoppyGo pronajmout automobil v jiné zemi než v zemi Vaší prvotní registrace, stane se společným správcem Vašich osobních údajů také společnost HoppyGo z této další země. To proto, abychom vám i tam mohli poskytnout naše služby.

 

 

 

B. Popis zpracování

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

1. REGISTRACE UŽIVATELE a majitele vozidla

Popis účelu zpracování 

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vás mohli registrovat jako uživatele platformy HoppyGo, případně majitele vozidla a umožnili vám pronajímání nebo nabízení vozidel. Poskytnuté informace od uživatelů nebo majitelů vozidel také ověříme, abychom mohli posoudit splnění podmínek služby. Kontrola zahrnuje i ověření informací uživatelů v evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku za účelem ochrany práv majitelů vozidel a HoppyGo a předcházení vzniku nedobytných pohledávek. V rámci registračního procesu budeme automatizovaně zpracovávat informace z vašich dokladů totožnosti a fotografií, abychom mohli zjistit a ověřit vaši identitu, hájit právní nároky nás a našich zákazníků a případně předejít podvodům. Toto zpracování zahrnuje automatické čtení textu, ověření pravosti dokladu a fotografií včetně vyhodnocení biometrických ukazatelů.

Máme právo žádost o registraci nebo i již schválenou registraci zrušit, zejména v případě zjištění exekučního nebo insolvenčního řízení. V návaznosti na odeslání Vaší žádosti o registraci od Vás jako majitele můžeme kromě informací z registrace požadovat poskytnutí dodatečných dokumentů, např. souhlas vlastníka či spoluvlastníků vozidla, které chcete prostřednictvím platformy HoppyGo pronajímat, pokud je to relevantní. Tyto údaje můžeme dodatečně žádat i po již registrovaných uživatelích v roli majitele.

Popis právního základu pro zpracování 

Zpracování musíme provádět pro uzavření a plnění smlouvy. Ověření informací v rejstřících a evidencích provádíme na základě oprávněného zájmu na provozování transparentní, bezpečné a spolehlivé platformy a ke kontrole právních předpokladů pro využívání našich služeb. Pokud je ve vztahu k některým osobním údajům vyžadován zvláštním právním předpisem výslovný souhlas se zpracováním, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě Vámi uděleného souhlasu (to se týká zpracování údajů z nahraných dokladů zahrnující i biometrické údaje). Tam, kde jsou informace nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, je tento souhlas ale podmínkou pro schválení registrace.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

Identifikační údaje; kontaktní údaje jako e-mailová adresa a telefonní číslo; v případě registrace prostřednictvím profilu na sociálních sítích vaše jméno, profilová fotografie a registrovaný email; kopie řidičského průkazu; údaje o platbě a transakcích; popisné údaje týkající se služby; komunikace týkající se služby, údaje o vozidle - např. značka a model vozidla, datum výroby, VIN, SPZ, počet najetých kilometrů apod.

Pro účely ověření identity z poskytnutého dokladu se zpracují identifikační a kontaktní údaje - přesný rozsah závisí na konkrétním dokladu, ale zpravidla jde o jméno, pohlaví, datum narození (věk), identifikační číslo (pokud je uvedeno na dokladu), národnost, státní příslušnost, adresu bydliště, informace o dokladu - typ dokladu, stát vydání, číslo, platnost, strojově čitelné identifikátory, bezpečnostní prvky, případně další informace uvedené na dokladu; informace o fotografii - biometrické ukazatele z fotografie (vícedimenzionální vektory tváře), technické údaje - identifikátor uživatele, časové razítko, IP adresa a doména, poloha (město, stát), informace o zařízení (kamera) a softwaru použitém při ověřování.

Doba zpracování a archivace 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně nezbytná část údajů je archivována na základě oprávněného zájmu na obranu našich práv (do promlčení nároků).

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout 

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím IT a další administrativní a podpůrné obchodní služby.

Ověření totožnosti z poskytnutého dokladu provádíme prostřednictvím služby Sum and Substance Ltd (se sídlem ve Velké Británii). Více o tomto zpracování zde.

Spolupracujeme rovněž se spol. Credit Check, s.r.o. při kontrole rejstříků a evidencí.

Původ osobních údajů

Přímo od Vás, z veřejně dostupných rejstříků, zejm. obchodních, exekučních a insolvenčních rejstříků.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem 

V rámci uvedeného zpracování se vyjma spolupráce se spol. Sum and Substance Ltd ve Velké Británii, vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

 

2. Pronájem VOZIDEL, ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCÍ A PLATEB

Popis účelu zpracování 

Údaje zpracováváme tak, abychom mohli vyřídit žádosti o pronájem vozidel a propojili uživatele s majiteli. K tomu je zároveň nutné, aby některé údaje (včetně údajů v podobě hodnocení od jiných uživatelů) byly zpřístupněny ostatním uživatelům platformy v roli řidičů nebo majitelů, zejména Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení), údaje o vozidle, případně další údaje, které jste nám dobrovolně poskytl(a). Další Vámi poskytnuté osobní údaje (bližší identifikační, kontaktní a transakční údaje) budou zpřístupněny až v případě zájmu o uzavření nájemní smlouvy.

Při využití některého z nabízených vozidel pak zpracováváme informace související s vaší jízdou. Vozidla z HoppyGo flotily jsou vybavena sledováním polohy tak, abyste je mohli snadno nalézt a převzít.

Popis právního základu pro zpracování 

Zpracování se provádí, aby mohli uživatelé využívat služeb pronájmu vozidla. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem nutným pro poskytnutí služeb.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace s ostatními uživateli platformy; hodnocení uživatele; údaje o poloze vozidla, pokud si pronajímáte naše vlastní vozidlo; údaje o dostupnosti pronájmu vozidla; transakční údaje a údaje o platbách; počet ujetých kilometrů, informace o případných přestupcích a dopravních nehodách; údaje o aktuálním stavu vozidla (např. čistota vozu, technický stav vozu apod.).

Doba zpracování a archivace

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně  nezbytná část údajů je archivována na základě oprávněného zájmu na obranu našich práv (do promlčení případných nároků).

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout 

Uniqa pojišťovna a.s., ostatní uživatelé platformy (jen v nezbytném rozsahu), obchodní partneři poskytující IT a další administrativní a podpůrné obchodní služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, policejním složkám a dalším orgánům činným v trestním řízení a orgánům řešícím přestupky v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů 

Přímo od Vás nebo z vašeho využití služeb.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

3.ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Popis účelu zpracování 

Pokud dojde k ukončení smlouvy o obstarávání příležitosti k uzavření nájemní smlouvy, kterou jste s námi uzavřel(a), např. i formou zrušení Vaší registrace (ať již v roli majitele nebo řidiče), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i po zrušení Vašeho účtu, a to v rozsahu, který je nezbytný pro naší ochranu před případnými nároky vznesenými vůči nám. Stejně tak uchováváme údaje v případě, že jste žádali o registraci uživatele v roli majitele a Vaše žádost byla zamítnuta či po Vaší registraci (ať již v roli majitele nebo řidiče) došlo z naší iniciativy ke zrušení Vašeho účtu.

Popis právního základu pro zpracování 

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v obraně před případnými nároky vznesenými vůči nám.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace s ostatními uživateli platformy a námi; údaje o poloze (např. nevrátíte-li pronajatý vůz v domluveném čase); transakční údaje a údaje o platbách; údaje o stavu vozidla, údaje, pro které došlo k odmítnutí registrace nebo zrušení uživatelského účtu.

Doba zpracování a archivace 

Údaje archivujeme po dobu nezbytnou pro ochranu našich práv, to znamená do uplynutí promlčecí doby všech případných nároků nebo do jejich konečného vypořádání.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány v nezbytném rozsahu našimi obchodními partnery poskytujícími IT a další administrativní a podpůrné služby nebo poskytnuty na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, policejním složkám a dalším orgánům činným v trestním řízení a orgánům řešícím přestupky v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů 

Přímo od Vás nebo vašeho využití služby.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

4.Zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb a informování o novinkách

Popis účelu zpracování

Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vás informovali o obchodních nabídkách našich produktů a služeb a o novinkách týkajících se naší činnosti.

Popis právního základu pro zpracování

Zpracování je založeno na oprávněném zájmu na sdělování aktuálních informací a nabízení dalších našich produktů a služeb, které jsou pro Vás relevantní a mohly by Vás zajímat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu; údaje o využívání služeb; údaje o dostupných vozidlech, hodnocení a související komunikace.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, respektive do doby, než se z odběru zpráv odhlásíte. 

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Marketingové agentury, analytické a statistické společnosti.

Původ osobních údajů

Přímo od Vás či z užívání našich služeb.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

5.Zajištění kvality služeb, tvorba analýz, přehledů a statistik

Popis účelu zpracování

Abychom mohli řádně zajišťovat fungování námi poskytovaných služeb a zlepšovat je, potřebujeme zpracovávat informace o jejich používání, včetně osobních údajů, pro tvorbu analýz, přehledů a statistik. Pokud dojde k ukončení smlouvy s Vámi, např. i formou zrušení Vaší registrace, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále, ale pouze v minimálním rozsahu nezbytném pro tvorbu přehledů a statistik.

Popis právního základu pro zpracování

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v zajištění řádného chodu námi poskytovaných služeb a ve zlepšování jejich kvality.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; informace o vozidlech; údaje o využívání služeb; hodnocení a související komunikace včetně nahraných hovorů zákaznické podpory; údaje o vnitřní kontrole a šetření; lokalizační údaje; síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, a dále po dobu 3 let od skončení uzavřené smlouvy. Telefonické hovory využíváme pro kontrolu kvality poskytovaných služeb po dobu 3 měsíců.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Poskytovatel IT infrastruktury (Spinoco Czech Republic, a.s.), analytické a statistické společnosti.

Původ osobních údajů

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

 

 

 

6.Plnění našich právních povinností

Popis účelu zpracování

Z vybraných právních předpisů nám plynou povinnosti, které musíme splnit, a které spočívají ve zpracování Vašich osobních údajů. Proto budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ale to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze po níže definovanou dobu.

Popis právního základu pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění právních povinností, zejména z oblasti daňové a účetní.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci služby; údaje o využívání služeb (transakce a platby).

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné právní předpisy. 

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Externí daňoví, účetní a právní poradci; poskytovatelé IT infrastruktury.

Původ osobních údajů

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

7. Plnění povinností VŮČI DAŇOVÉ SPRÁVĚ

Popis účelu zpracování

Směrnice DAC7 (směrnice Rady (EU) 2021/514) nám ukládá právní povinnost sdílet údaje uživatelů platformy, kteří mají příjem z pronájmu vozidel, pokud je uživatel rezidentem členského státu EU nebo pokud je příjem získán z nabídky pronájmu vozidel v EU.

Vaše údaje shromažďujeme, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti podle DAC7.

Popis právního základu pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění právních povinností.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Jméno a příjmení nebo název pronajímatele, adresa bydliště nebo sídla pronajímatele (a to i když není v České republice), datum narození, DIČ/místo narození, identifikační číslo a údaje o všech provozovnách, bankovní účet pronajímatele, adresa, kde se vozidlo obvykle půjčuje, celkový příjem pronajímatele z platformy za každé čtvrtletí.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje máme podle předpisů povinnost archivovat po dobu 10 let. 

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Vaše údaje budeme sdílet s úřadem daňové správy pro účely dodržování DAC7. Daňová správa pak tyto údaje sdílí s daňovými úřady v členském státě (členských státech) EU, kde máte bydliště a/nebo kde se nachází vaše nabídka pronájmu vozidla.

Původ osobních údajů

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

 

 

C. DALŠÍ PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Vedle příjemců údajů uvedených u jednotlivých účelů zpracování využíváme služby:

· ŠKODA X s.r.o., se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00   Praha 4, IČO: 05976359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001. Předmětem spolupráce jsou zejména činnosti administrativní, marketingové, finanční, nebo analytické.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se naší činnosti sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

D.JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

1.Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

2.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na souhlasu založené.

3.Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

4.Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování. Výmaz nemůže být proveden zejména, pokud je zpracování údajů zákonnou povinností, nebo nezbytné pro obhajobu našich legitimních zájmů a práv.

5.Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

6.Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

7.Podání námitky proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněných zájmech, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

8.Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, ledaže jsou splněny podmínky pro jeho provedení. V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

E.  JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se Společnými správci ohledně ochrany osobních údajů a komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterého jsme jmenovali, můžete využít následující kontakty:

Elektronicky: dpo(@)hoppygo.com
Telefonicky: +420 220 311 769

 

Aktuální kontakty lze ověřit na https://hoppygo.com/contact.


V souvislosti s uplatněním Vašich práv mohou Společní správci požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

F.  MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

Web: http://www.uoou.cz

 

Verze dokumentu: 2.3

Dôležité odkazy